De Bedrijvenkring Ermelo (BKE) anno 2024

Het bedrijfsleven van Ermelo mag wel gezien worden als één van de belangrijke motoren van de lokale samenleving. De BKE vertegenwoordigt al sinds 1966 een belangrijk deel van dat bedrijfsleven, naast de winkeliers, middenstanders en de recreatieondernemers. BKE is de voortzetting van de vroegere  “Fabrikanten Vereniging Ermelo” die de belangen van een veel smallere doelgroep behartigden. In de loop van de jaren is de maatschappelijke rol steeds breder geworden. Al voordat Ermelo 50 jaar geleden zelfstandig werd, kwam de BKE al op voor de belangen van de Ermelose ondernemers richting overheden en andere organisaties.

Samenwerking en vooruitgang staan centraal bij alles wat de BKE doet. De contacten met de gemeente krijgen invulling middels overleg met (afgevaardigden van) het College van B&W, de bedrijvencontactfunctionaris en andere ambtenaren. Onderwerpen zijn bijv. ruimtelijke ordening, verkeer, milieuzaken, bedrijventerreinen en parkmanagement. Als er knelpunten worden ervaren zal de BKE daar proactief op inspelen en meedenken over oplossingsrichtingen. Het thema werkgelegenheid ligt de BKE na aan het hart. Er veel mooie ontwikkelingen geweest waar de BKE aan heeft kunnen bijdragen, zoals de ontwikkeling van de bedrijventerreinen. De samenwerking met onderwijs is nog intensiever geworden en de samenwerking met gemeente en plaatselijke politiek is flink verbeterd in de afgelopen jaren. Er liggen echter ook belangrijke uitdagingen voor de toekomst, zoals verwoord in onze visie 2030:

  1. Ruimteontwikkeling voor de (her-)vestiging lokale bedrijven in Ermelo
  2. Versterking relatie onderwijs en arbeidsmarkt
  3. Ermelo in de top 5 van MKB-vriendelijkste gemeente van Gelderland

Voor de toekomst van de bedrijfshuisvesting wordt door de BKE in goed overleg met de gemeente actief onderzocht op welke manier dat de komende jaren verder ontwikkeld kan worden, met weging van de belangen van alle stakeholders binnen Ermelo. Ermelo kent anno 2022 een relatief lage werkeloosheid, maar toch blijven we ons inspannen om iedereen mee te laten doen en het onderwijs doorlopend mee te laten ontwikkelen met de actuele ontwikkelingen. De BKE is blij verrast met de prachtige stijging van de gemeente Ermelo naar positie 7 op de lijst van MKB-vriendelijkste bedrijven per heden.

Actueel is ook de energietransitie, waar we nu qua proces volop in staan. Er is daarbij een belangrijke rol weggelegd voor het bedrijfsleven in samenwerking met de gemeente Ermelo, en dus voor de BKE. Er is er veel tijd en energie gestoken in verduurzaming en hierin zijn flinke stappen gezet.

Op woensdag 16 november 2022 ondertekenden ondernemers van bedrijventerrein Veldzicht, gemeente Ermelo, Bedrijvenkring Ermelo, Rabobank en Liander de ‘GreenDeal’. Hiermee zetten deze partijen zich vol energie in voor een duurzaam en energieneutraal bedrijventerrein. De grote uitdaging is om de lokaal opgewekte energie lokaal te gebruiken, dit door middel van een ‘Smart grid’. Pionieren door te doen is het motto!

De presentatie van Firan (dochteronderneming van Liander) en Energiehaven vormde de aftrap van het technische haalbaarheidsonderzoek. Parallel wordt ook onderzocht welke (financiële en juridische) organisatievorm het beste aansluit bij de behoeften van alle betrokken ondernemers op Veldzicht.

Het project vloeit voort uit het gemeenschappelijk belang van de gemeente en de ondernemers van Veldzicht om het bedrijventerrein klaar te maken voor de toekomst. Het project richt zich op een integrale aanpak van energiebesparing, CO2-vermindering, energieopwekking, klimaatadaptatie en circulariteit. Met name de laatste jaren is er een hele positieve samenwerking met de gemeente ontstaan op bovenstaande thema’s, waarbij de lange gezamenlijke historie ook zeker een belangrijke rol speelt. Dankzij onze invloed is veel baanbrekend werk verzet voor het bedrijfsleven, maar daarmee zeer zeker ook voor de burgers in Ermelo.

Bent u ondernemer op bedrijventerrein Veldzicht en sluit u zich graag aan bij dit initiatief? Neem contact op met de BKE (secretariaat@bedrijvenkringermelo.nl) of mail naar de gemeente: duurzamer@ermelo.nl.

Kortom de positie van de BKE in Ermelo is er één met een belangrijke maatschappelijke rol die we in de komende jaren verder inhoud willen geven, samen met de gemeente en alle andere stakeholders binnen Ermelo. Vanuit die houding wil de BKE ook de komende decennia gaan voor ‘De kracht van Ermelose verbinding’.

 

Bestuur Bedrijvenkring Ermelo

Reinald van Ommeren
Reinald van OmmerenVoorzitter
Hans Slagboom
Hans SlagboomSecretaris/penningmeester
Jiska Wijnen
Jiska WijnenAlgemeen bestuurslid
Gerco Overweg
Gerco OverwegAlgemeen bestuurslid
Roelie Bakker
Roelie BakkerAlgemeen bestuurslid
Herma Weerstand
Herma Weerstandsecretariaat

Word lid!

Bent u B2B of B2C ondernemer? Dan nodigen wij u van harte uit als lid deel te nemen aan ons netwerk.
De jaarlijkse contributie bedraagt € 275,=.

Na verzending van onderstaand formulier nemen wij z.s.m. contact met u op.

De Bedrijvenkring Ermelo heet u van harte welkom!

Aanhef