In 2050 moet Nederland volledig circulair zijn. Deze transitie vraagt een ingrijpende omslag in onze consumptie en wijze van productie. Veel ondernemers staan nog helemaal aan het begin van deze transitie, anderen nemen al de eerste stappen. Provincies en de regionale verenigingen van VNO-NCW voelen een grote betrokkenheid bij de circulaire economie in hun regio. In een aantal online sessies gaan zij met ondernemers in gesprek om te horen hoe nog beter in te spelen op de vragen en behoeften vanuit het mkb:

  • 24 mei Sessie 1. In kaart brengen van de behoeften van mkb’ers aan (regionale) ondersteuning bij de transitie naar een circulaire economie. Waarmee zijn mkb-ondernemers geholpen in de regio? Hoe het beste te bereiken en aansluiting op te vinden?
  • 28 juni Sessie 2. In kaart brengen van bestaande (regionale) mkb ondersteuningsinstrumenten, netwerken en projecten rondom circulaire economie. Spiegelen van aanbod en vraag en identificeren ‘witte vlekken’. Bijvoorbeeld: kennen de diverse aanbieders elkaars aanbod, waar verschilt het van elkaar, waar versterkt het elkaar? Hoe verhoudt het regionale aanbod zich tot het nationale aanbod? Kennen ondernemers het aanbod en weten ze welk aanbod bij hen past?
  • 13 september Sessie 3. Toetsen van geïdentificeerde ‘witte vlekken’ en mogelijke acties voor ondernemers.
  • (Gespreks)agenda vormgeven. Waar mogelijk gezamenlijk plan van aanpak uitwerken en opstellen. Bijvoorbeeld gericht op een goede onderlinge doorverwijzing.

Er is al het nodige bekend over ondersteuningsbehoefte voor circulair ondernemen. Het vertrekpunt is bijgaande discussienotitie met een korte toelichting op de urgentie van de circulaire economietransitie, de rol die ondernemers daarin kunnen spelen, en hoe zich dit in de praktijk vertaalt. Klik hier voor het programma van verdiepingssessie 1.

In de eerste verdiepingssessie op 24 mei a.s. horen we graag van u:

  1. Welke vragen, opgaven, uitdagingen en kansen t.a.v. circulair komen mkb-ondernemers tegen?
  2. Aan welk type ondersteuning hebben ondernemers behoefte op het gebied van circulair? Wat helpt hen vooruit? Bijvoorbeeld informatie. Waar is die informatie te vinden? Moeten we daarbij aansluiten op netwerken, contacten of op een andere manier?
  3. Zijn ondernemers bekend met (een deel van) het (ondersteunings)aanbod op het gebied van circulaire economie? Wat zijn de ervaringen?
  4. Hoe kan het mkb voor de transitie naar een circulaire economie het beste worden benaderd en bereikt? Wat is er voor nodig om ondernemers een (volgende) stap richting circulair te laten zetten? Waar liggen (economische) kansen of oplossingen voor problemen met circulariteit?
  5. Wat loopt in het huidige regionale en nationale aanbod van initiatieven/ondersteuning/info goed en moeten we verder uitbouwen? Wat kan in het huidige aanbod beter/anders? Waar moeten we mee stoppen?

De verdiepingssessie 1 wordt georganiseerd op 24 mei a.s. van 09:00 – 10:30 uur op initiatief van IPO en vindt plaats via Teams.

Aanmelden kan via deze link.