Eind maart is onderstaand manifest verzonden door de besturen van de bedrijvenkringen Ermelo, Putten, Zeewolde en Harderwijk:

Aan de colleges van burgemeester en wethouders van de gemeenten Putten, Ermelo, Harderwijk en Zeewolde en colleges van gedeputeerde Staten van Gelderland en Flevoland

Geachte bestuurders,
Wij hebben kennisgenomen van de plannen voor intensievere bestuurlijke samenwerking tussen de gemeenten Ermelo, Harderwijk en Zeewolde (EHZ). De bedoeling is dat deze samenwerking uitmondt in een gebiedsagenda, die vertaald zal worden naar projecten die de gemeenten gezamenlijk gaan uitvoeren.

Wij juichen deze inzet toe omdat dit van belang is voor de gehele regio. Omdat er geen kansen onbenut mogen blijven en omdat u de resultaten nog voor de zomer aan de gemeenteraden wilt presenteren, achten wij een bredere en meer verdiepende consultatie in de komende periode wenselijk. Wij lichten ons pleidooi graag toe.

Wij zijn blij dat de gemeenten inzetten op samenwerking. De opheffing van de regio Noord-Veluwe heeft in onze optiek vooral verlies opgeleverd. Ondernemers hebben veel energie gestoken in bundeling van krachten. Diverse projecten zijn opgestart en uitgevoerd. Wij wijzen op Platform Techniek, Veluweportaal en het Innovatiehuis Noord-Veluwe. Wij hebben hier vaak de inzet en steun van gemeenten gemist. De ontwikkeling van de Economic Board Noord-Veluwe dreigt in een impasse te komen, vanwege gebrek aan bestuurlijke samenwerking en daadkracht in ons gebied.

Wij verwachten dan ook dat de samenwerking tussen de gemeenten zal leiden tot sterkere allianties met ondernemers in het gebied. De studie Kracht van Oost heeft immers de regio geprezen om de sterke ondernemersgeest. Wij rekenen erop dat u die koestert en aandacht geeft in de gebiedsagenda die u gaat ontwikkelen. Wij wijzen naar diverse regio’s in Nederland, waar samenwerking tussen overheid, ondernemers en onderwijs een basis blijkt te zijn voor succesvolle plannen.

Tot onze spijt missen wij de betrokkenheid van de gemeente Putten in de samenwerking tussen Ermelo, Harderwijk en Zeewolde. Met de inzet op samenwerking tussen de drie gemeenten, zal de gemeente Putten in een geïsoleerde positie terecht komen. Dat raakt niet alleen de overheid, maar ook de ondernemers. Als gezamenlijke bedrijvenkringen in de vier gemeenten, dringen wij bij u aan om nieuwe pogingen te doen de gemeente Putten aan te laten sluiten op de samenwerking in de regio. Splitsing van de voormalige regio Noord-Veluwe in een noordelijk (lees: Kop van de Veluwe) en een zuidelijk deel is in onze optiek een achteruitgang voor het gebied.

Dit moet niet leiden tot een verdere bestuurlijke versnippering, waarbij de gemeente Putten afgesneden wordt van gebiedsagenda’s. Dit doet afbreuk aan de rol en positie van ondernemers in onze regio en zal ook afbreuk doen aan de samenwerking waar ondernemers in het gebied al lang op inzetten.

Wij stellen het op prijs ons pleidooi nader toe te lichten in een gesprek.